Taken

Doelstelling
Het doel van de Vogelwacht Joure e.o. is de instandhouding en zo mogelijk verbetering van de vogelstand en haar leefmilieu in en om Joure en daarbuiten.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

1) het bevorderen van de naleving van bepalingen en voorschriften op het gebied van de bescherming van de vogelstand;2) het maken van propaganda ter verbreiding van de vogelbeschermingsgedachte;
3) het verwerven van steun bij overheden, corporaties en particulieren voor de verwezenlijking van gemeld doel;
4) alle overige wettelijke haar ten dienste staande middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn; een en ander in de ruimste zin des woords.