De Twigen

De Twigen is een bijna 20 hectare groot natuurgebied gelegen ten Noordwesten van Joure, tussen de oude rijksweg en nieuwe rijksweg (A7) naar Sneek. Het gebied is eigendom van de gemeente de Fryske Marren en wordt beheerd door Stichting natuurgebied De Twigen.
Het doel van de Stichting is als volgt omschreven: “Het behartigen van de ontwikkeling van flora en fauna van het natuurgebied De Twigen en het (doen) geven van voorlichting en onderwijs op dit gebied en voorts al hetgeen met een en ander recht-streeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
Activiteiten: samen met De Oanset en Landschapsbeheer Friesland worden in het najaar drie of vier “werk/voorlichtingsdagen” voor lagere scholen georganiseerd. Ook scholieren van middelbare scholen “werken” in het kader van hun maatschappelijke stages in De Twigen. Er vinden op beperkte schaal excursies plaats, maar het gebied kan nog beter “benut” worden voor natuuronderwijs. Daarom: scholen (onderwijzers), maar ook andere groepen, neem eens contact op met de Stichting. Gezamenlijk is er vast een leuke en leerzame excursie e.d. te organiseren.

Wat er, natuurlijk afhankelijk van de tijd van het jaar, zoal in De Twigen te zien en te beleven is:
•Graslandtypes, bomen en heesters, boomsingels, waterlopen en poelen.
(deels nog in ontwikkeling)
•Een rijk vogelleven. In 2009 waren er b.v. ca. 151 broedparen van 36 soorten. Verder broedt bijna ieder jaar een groot aantal oeverzwaluwen in de kunstmatige broedwand. ( Met in 2008 een topjaar van 123 paar )
•Er zijn nestkasten aanwezig voor verschillende soorten vogels en vleermuizen.
•Vele soorten vlinders en libellen.
•Kikkers, padden, salamanders, modderkruipers enz.
•Plantensoorten zoals o.a. wateraardbei, dotterbloem,wederik en orchidee.
•Paddenstoelen, zwammen en mossen.

Het vrij schone water in sloten en poelen schept een goed leefgebied voor vissen, amfibieën en microwaterleven. Hierdoor is De Twigen ook een belangrijk foerageergebied voor vele vogelsoorten.

Om verstoring en vernieling te voorkomen is De Twigen niet vrij toegankelijk, maar onder begeleiding van de Stichting zijn bezoeken te regelen.

Secretariaat: Tonny de Jong, mob.tel. 06-13707024
Laurens Potijk, mob.tel. 06-51556703