Nazorg

Na het aaisykjen wordt begonnen met de weidevogelbescherming, wat in Friesland nazorg wordt genoemd.
De nazorg vindt plaats op het veelal intensieve gebruikte boerenland met zijn vele bedreigingen voor de weidevogelstand. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende boeren.
De nazorg van Vogelwacht Joure e.o. wordt verricht door een kleine 90 nazorgers, op een gebied van ca. 2000 hectare. Dit gebied is verdeeld in ca. 45 rayons en strekt zich uit van Oldeouwer, Haskerhorne, Vegelinsoord, De Brijpot, Haskerveenpolder, Bloksleatpolder tot de Woudfennen.
De bescherming kan op diverse manieren geschieden. Zo kunnen er bijvoorbeeld nest-
beschermers worden geplaatst in het geval dat er wordt geweid. Ook kunnen nesten voorafgaand aan werkzaamheden op het land gemarkeerd worden of kunnen nesten zonodig worden verplaatst.
Om de overlevingskansen van kuikens te vergroten kunnen de boeren bijvoorbeeld de maaidatum uitstellen of in zogenaamde maaitrappen maaien.
De gegevens van de nazorg worden in “Fjildboekjes” bijgehouden en na de nazorgperiode ingevuld op het formulier “invulformulier voor de nazorg”.
Onderwerpen op dit formulier zijn o.a.: namen van de nazorgers, aantal ha., aantal nesten, broedparen, paren met jongen, beschermingshandelingen, oorzaken verloren nesten, andere vogelsoorten, bijzondere waarnemingen, enz.
De invulformulieren moeten voor een bepaalde datum worden ingeleverd bij één van de rayoncoördinatoren. Deze leveren de formulieren in bij de nazorgcoördinator, die de gegevens via een computerprogramma doorgeeft aan de BFVW.
De BFVW kan op deze manier jaarlijks een schat aan gegevens vastleggen, die van zeer grote waarde zijn voor de wetenschap, de beleidsmakers en voor de beschermers zelf.

G. Veenstra
Nazorgcoördinator Vogelwacht Joure

Nazorgresultaten
Op deze pagina kunt u de nazorgresultaten raadplegen van elke vogelsoort waar deze informatie bij de Vogelwacht aanwezig is. De nazorg bestaat uit het het registreren en beschermen van de legsels van weidevogels door vogelwachters. De resultaten worden weergegeven in grafiekvorm. In het dropdownmenu aan de linkerkant staan alleen die vogels waarvan er resultaten bekend zijn bij de Vogelwacht. Kies een vogel in het drop down menu links en de grafiek van de nazorg- of broedzorgresultaten van die vogel verschijnt.