Financiën

FINANCIEEL VERSLAG
door Renske de Vries-de Ree, penningmeester

Contributiebetaling

De overgrote meerderheid van onze leden heeft gehoor gegeven aan onze oproep om de contributie via automatische incasso te mogen incasseren.
Mocht u alsnog over willen gaan tot automatische incasso en bent u niet meer in het bezit van het machtigingsformulier neem dan contact op met de penningmeester. Tel: 06-53252885 of info@renskenatuurlijk.nl

Alle leden, die liever geen gebruik maken van automatische afschrijving, verzoek ik de jaarlijkse contributie ad. € 6,00 (meer mag uiteraard ook)zelf uiterlijk medio februari over te maken naar ons bankrekeningnummer NL26RABO0364709499 ten name van Vogelwacht Joure.
Even langsbrengen bij de penningmeester kan natuurlijk ook!

Donateurs

Ieder jaar zijn er leden die wel hun lidmaatschap opzeggen, maar toch als donateur bij onze vereniging betrokken willen blijven. Geweldig!
Ook voor hen geldt dat ze deze gift zelf over kunnen maken naar IBAN rekeningnummer NL26RABO0364709499 ten name van Vogelwacht Joure.

Adverteerders

Hartelijk dank voor de plaatsing van uw advertentie in ons jaarverslag.

Opzeggingen

Opzeggingen dienen vóór 01 december van het lopende jaar (het liefst schriftelijk) bij de ledenadministratie/penningmeester binnen te zijn. Van de leden, die na deze datum het lidmaatschap opzeggen, wordt verwacht dat zij de contributie voor dat betreffende jaar nog voldoen.