Alg. Ledenvergadering

Notulen  ledenvergadering van Vogelwacht Joure e.o. op donderdag 2 maart 2023.

Aanwezig: 19 personen, inclusief bestuur

Afwezig met kennisgeving:

Dick, Homme, Herman Lenes, Robert Kingma, Jan Veldman en Jelle de Leeuw

Opening:

Om 19.30 opent voorzitter Laurens Potijk de vergadering met een welkom voor iedereen en een moment stilte voor de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. De agenda wordt in vogelvlucht doorgenomen. De penningmeester geeft te kennen dat er voor eenieder 2 consumpties beschikbaar zijn gesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen:

Dit jaar heeft de BFVW besloten om na de voorjaarsvakantie de ALV te laten plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen ingekomen stukken van hun kant. Vorige week bijeenkomst geweest over weidevogel kennis dag in ’t Haske. Jentsje vraagt waarom enkel het bestuur een uitnodiging ontvangt en de leden niet. Dit heeft te maken met de capaciteit van de locatie. Laurens geeft in vogelvlucht een samenvatting van de kennis dag, waaronder de film “Grutto”. Het verlangen naar de terugkomst van de grutto is een verlangen naar vervlogen tijden. De agrarische sector zal nooit meer worden zoals vroeger. Er worden diverse herinneringen aangehaald.

Er zijn diverse onderzoeken gaande, waaronder die naar predatie in het veld. Er is een presentatie gegeven over het jagen op de steenmarter en de vos, over het nut om te jagen op zulke jagers want het doet de vogelstand zeker goed.

Henk Minkes houdt te zijner tijd op met het voorzitterschap bij de BFVW. Wie hem zal gaan opvolgen is op dit moment nog niet bekend.

De vleermuizen populatie staat ook behoorlijk onder druk. De gemeente wil in kaart brengen waar de vleermuizen huizen en nestelen. Er zijn een aantal ecologen in de provincie die zich hier mee bezig zijn.

De taken voor het bestuurswerk worden meer maar de bestuursleden worden niet meer, zelfs wat minder. Er zal doorstromingen moeten komen om de wacht (en het bestuur) gezond te houden. Op deze manier kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn om het bestuur op te heffen.

De BFVW heeft nazorgcursussen ontwikkeld en hier wordt verassend veel gebruik van gemaakt. Er heerst wat twijfel of je na 5 lessen en een keer meelopen ook daadwerkelijk meteen een goede nazorger bent. Maar het is een goede ontwikkeling om meer aandacht te krijgen voor de nazorg.

Notulen ledenvergadering 2022: worden door de leden goedgekeurd.

Jaarverslag 2022:

Het jaarverslag ziet er weer verzorgd en fris uit. Het is een netjes vormgegeven boekje geworden. De aanwezige leden beamen dit en we zullen er weer van alles aan doen om ook dit jaar weer een leuk boekje te maken.

Financieel verslag en benoeming kascommissie:

We hebben nu 265 leden. Dat is wat minder door mensen die verhuizen of komen te overlijden. Renske geeft een beknopt verslag over financiën van 2022.

De kascommissie voor 2023 geeft aan geen bijzonderheden te hebben gezien. Vraag om even na te kijken waarom de kosten van de website ineens bijna verdubbeld zijn. Renske en Joost gaan dit uitzoeken om meer duidelijkheid te krijgen.

De commissie voor 2023 zal bestaan uit Wytske en Rinke Koopman.

Verslag broedzorg:

Er is weinig gebeurd omtrent de broedzorg. Er zijn steeds minder mensen die tellen, dit jaar maar 190 kasten. Tonny geeft verder een beknopt verslag van de waarnemingen van afgelopen jaar. Alle waarnemingen lijken redelijk stabiel.

Jeugdvogelwacht:

We tot onze grote spijt nog steeds geen jeugdwacht coördinator. We hopen als wacht dat er iemand is die dit op zou willen pakken. We houden hoop dat er een geschikte opvolger komt voor Jan.

Verslag nazorg:

Tsjepke krijgt het woord om toch nog even een verslag te doen over de nazorg. Hij hekelt het ontbreken van gegevens. Het geeft een vertekend beeld in de overzichten. Er wordt gevraagd waarom er zo weinig gegevens komen uit Scharsterbrug, er zijn een aantal leden en er wordt over het algemeen veel gedaan maar het ontbreekt aan tellingen. Laurens geeft aan dat dit mede komt omdat men bang is voor allerlei eierzoekers. Dit gaat ten koste van de natuur.

We hebben een knap jaar achter de rug. Verder zijn er geen uitersten geconstateerd die het vermelden waard zijn.

Pauze.

Presentatie Tsjepke:

Tsjepke geeft een mooie powerpoint presentatie van allerlei zaken in de natuur die hij is tegengekomen en heeft vastgelegd op de gevoelige plaat. Vergezeld door interessante weetjes en grappige anekdotes weet Tsjepke ons te vermaken met alle moois die de natuur ons te bieden heeft.

Sluiting:

Om 22 uur sluit de voorzitter, met een wol thús, de vergadering.

Notulist: Joost Boom

De algemene ledenvergadering en de nazorgavond worden gezamenlijk gehouden op donderdag 07 maart a.s. om 19.30 uur in café ’t Hert te Joure.

Agenda:

1.         Opening door de voorzitter

2.         Ingekomen stukken en mededelingen

3.         Notulen van de ledenvergadering van 02 maart 2023

4.         Jaarverslag 2023

5.         Financieel verslag

6.         Aftredend Tonny de Jong (broedzorg) en Laurens Potijk (voorzitter) > beide niet herkiesbaar!

7.         Pauze

8.         Verslag Broedzorg

9.         Verslag Nazorg

10.       Oproep vrijwilligers

11.       Rondvraag

12.       Presentatie verzorgd door Tsjepke van der Honing en Frans Ozinga

13.       Sluiting vergadering